Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

REGULAMIN

zorganizowanych zajęć gimnastyki korekcyjnej

w wodzie1.Organizatorem zajęć gimnastyki korekcyjnej w wodzie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim. Informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu Krytej Pływalni.

3.Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wodzie prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, do których poleceń należy się stosować.

4. Regulamin zajęć obowiązuje wraz z Regulaminem Krytej Pływalni.

5. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych zajęciach oraz do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni i przestrzegania ich postanowień.

6. W celu wpisania się na listę uczestników/ zakupu karnetu niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników/ zakupu karnetu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno - reklamowych.

7. W celu wpisania dziecka/osoby niepełnoletniej na listę uczestników zajęć/ zakupu karnetu dodatkowo niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia dziecka/osoby niepełnoletniej w zajęciach/ zakupu karnetu. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji zajęć. Rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Wpisując dziecko/ osobę niepełnoletnią na listę uczestników zajęć rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nagrywanie i publikowanie wizerunku w celach promocyjno - reklamowych.

8. Uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w wodzie odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika lub rodzica/ opiekuna osoby niepełnoletniej. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia / stan zdrowia osoby niepełnoletniej pozwala na korzystanie z tej form ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania Regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, MOSiR i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

9. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są osobiście w kasie obiektu lub telefonicznie pod numerem (33) 842 32 19 .

10. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które zapisały się na listę z określeniem dnia i godziny uczestnictwa  w zajęciach oraz zakupiły bilet wstępu w formie biletu jednorazowego/ karnetu.

11. Sprzedaż karnetów/ biletów wstępu na zajęcia odbywa się w kasie pływalni.

12. Karnety imienne, wystawiane są tylko na jedną osobę. Karnetu nie można udostępniać osobom trzecim.

13. Karnet obejmuje okres ważności liczony ilością wejść:

  • 4 wejścia - 5 tygodni

  • 8 wejść - 9 tygodni

W przypadku zakupu karnetu i rezygnacji z zajęć nie ma możliwości zmniejszenia kosztów czy zwrotu pieniędzy.

14.W przypadku zagubienia karnetu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w recepcji/kasie pływalni w celu zablokowania możliwości skorzystania z niego osobom nieupoważnionym i wydania nowego karnetu umożliwiającego wstęp na zajęcia (przepisanie pozostałych wejść), co wiąże się z dodatkową opłatą za wydanie duplikatu, zgodnie z cennikiem.

15. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie gdy w grupie jest wolne miejsce - cena biletu jednorazowego określona jest w cenniku Krytej Pływalni.

16. Uczestnicy nie będący na zajęciach co najmniej 2 razy bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w kasie pływalni telefonicznie bądź osobiście zostaną skreśleni z listy zajęć.

17. Dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy nie będą wliczane do karnetu.

18.W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora istnieje możliwość odrobienia zajęć.

19. Cena wejścia na zajęcia obejmuje 70 minut pobytu w strefie płatnej (od chwili przejścia przez bramkę wejściową znajdującą się przy kasie do chwili oddania transpondera), w tym 45 minut zajęć gimnastyki korekcyjnej w wodzie. Po przekroczeniu 70 minut pobytu obowiązuje dopłata w kasie pływalni według cennika usług.

20. Klienci wchodzący na zajęcia zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie (po zajęciach).

21. Zakup karnetu / jednorazowego biletu wstępu i uczestnictwo w zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wodzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. 


Załącznik nr 1 do regulaminu gimnastyki korekcyjnej w wodzie


OŚWIADCZENIE


Będąc rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

data urodzenia............................................................................................................................

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na:

a) udział dziecka w zajęciach gimnastyki korekcyjnej organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

b) przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu w celach związanych z realizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej wodzie.

c) wykonywanie zdjęć, videorelacji itp., oraz wykorzystanie wizerunku naszego dziecka do celów promocyjnych,

a w szczególności na publikację na stronach internetowych zamieszczanie w galeriach zdjęć.

Ponadto oświadczamy, że;

d) stan zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w ww. zajęciach nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych w tym zakresie,

e) zostaliśmy poinformowani o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących nam prawach,

f) zapoznaliśmy się z regulaminem Krytej Pływalni oraz nauki/doskonalenia pływania akceptujemy ich postanowienia

i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.


Jednocześnie zobowiązujemy się do tego, że ubiór dziecka będzie odpowiedni i przystosowany do prowadzonych zajęć 

.................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, numery telefonów)