Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

 

REGULAMIN

 

NAUKA/ DOSKONALENIE PŁYWANIA 

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu Krytej Pływalni.

3. Regulamin korzystania z zajęć grupowej/indywidualnej nauki pływania obowiązuje łącznie z Regulaminem obiektu Krytej Pływalni.

4. Zajęcia grupowej/ indywidualnej nauki pływania prowadzone są według harmonogramu przez instruktorów posiadających uprawnienia  do prowadzenia tego typu zajęć. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowane w grupach od 3 do 8 osób.

6. Uczestnicy zajęć/ rodzice/ opiekunowie osoby niepełnoletniej mają obowiązek skonsultować się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach nauki/doskonalenia pływania. Na tej podstawie  za dzieci/osoby niepełnoletnie ich rodzice/ opiekunowie prawni składają przed rozpoczęciem zajęć stosowne oświadczenie w formie pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka/osoby niepełnoletniej w zajęciach. Stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, natomiast dzieci/ osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność ich rodziców/ opiekunów, będąc w pełni świadomi swojego/dziecka stanu zdrowia. Rodzic/opiekun dziecka/osoby niepełnoletniej ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka/ osoby niepełnoletniej i jej bezpieczeństwo na terenie obiektu przed i po wyznaczonych godzinach zajęć.

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z cennikiem.

8. Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw), które zapisały się na listę  z określeniem dnia i godziny zajęć oraz wykupiły bilet wstępu w formie biletu jednorazowego / karnetu.

9. W celu wpisania się na listę uczestników/ zakupu karnetu niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje

w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników/ zakupu karnetu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno - reklamowych.

10. W celu wpisania dziecka/osoby niepełnoletniej na listę uczestników zajęć/ zakupu karnetu dodatkowo niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia dziecka/osoby niepełnoletniej w zajęciach/ zakupu karnetu. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji zajęć. Rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Wpisując dziecko/ osobę niepełnoletnią na listę uczestników zajęć rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nagrywanie i publikowanie wizerunku w celach promocyjno - reklamowych.

11. Sprzedaż karnetów/ biletów wstępu na zajęcia odbywa się w kasie pływalni.

12. Karnet na zajęcia nauki/ doskonalenia pływania upoważnia do przebywania w strefie płatnej (od chwili przejścia przez bramkę wejściową znajdująca się przy kasie do chwili oddania transpondera) przez 70 minut. w tym czasie odbywają się 60 minutowe zajęcia w wodzie. Za przekroczenie czasu (70 minut) pobytu na pływalni każdego uczestnika obowiązuje dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas.

13.Karnety imienne, wystawiane są tylko na jedną osobę. Karnetu nie można udostępniać osobom trzecim.

14.Karnet obejmuje okres ważności liczony ilością wejść:

  • 5 wejść

  • 10 wejść

W przypadku zakupu karnetu i rezygnacji z zajęć nie ma możliwości zmniejszenia kosztów czy zwrotu pieniędzy.

15. W przypadku zagubienia karnetu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w recepcji/kasie pływalni w celu zablokowania możliwości skorzystania z niego osobom nieupoważnionym i wydania nowego karnetu umożliwiającego wstęp na zajęcia (przepisanie pozostałych wejść), co wiąże się z dodatkową opłatą za wydanie duplikatu, zgodnie z cennikiem.

16. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w sytuacji gdy w grupie jest wolne miejsce - cena biletu jednorazowego określona jest w cenniku Krytej Pływalni.

17. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora istnieje możliwość odrobienia zajęć.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć.

19. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie.

20. Celem organizowanych zajęć jest:

a) w przypadku grup początkujących - wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne, samodzielne utrzymywanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie zabawowej,

b) w przypadku grup średnio-zaawansowanych - doskonalenie techniki pływackiej,

c) w przypadku grup zaawansowanych - doskonalenie techniki sportowej oraz kształtowanie możliwości kondycyjnych.

21. Rodzic/opiekun dziecka/osoby niepełnoletniej, która korzysta z zajęć nauki/doskonalenia pływania może wejść do szatni na podstawie transpondera przeznaczonego do tego celu. Wejście do szatni jest do 15 minut bezpłatne. Przekroczenie czasu pobytu skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem.

22. Za szkody wyrządzone przez dzieci/ osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice/ opiekunowie prawni.

23. Kryta Pływalnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni przed i po zajęciach.

24. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku dzieci/osób niepełnoletnich rodzic dziecka/opiekun ma obowiązek zapoznania się 

z Regulaminem zajęć nauki/doskonalenia pływania oraz Regulaminem Krytej Pływalni, oraz stosować się do ich postanowień.

25. Zakup jednorazowego biletu wstępu/karnetu i uczestnictwo w zajęciach nauki/doskonalenia pływania jest równoznaczne 

z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.Załącznik nr 1 do regulaminu nauka/doskonalenie pływania


OŚWIADCZENIE


Będąc rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

data urodzenia............................................................................................................................

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na:

a) udział dziecka w zajęciach nauki/doskonalenia pływania organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

b) przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu w celach związanych z realizacją zajęć nauki/doskonalenia pływania.

c) wykonywanie zdjęć, videorelacji itp., oraz wykorzystanie wizerunku naszego dziecka do celów promocyjnych,

a w szczególności na publikację na stronach internetowych zamieszczanie w galeriach zdjęć.

Ponadto oświadczamy, że;

d) stan zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w ww. zajęciach nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych w tym zakresie,

e) zostaliśmy poinformowani o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących nam prawach,

f) zapoznaliśmy się z regulaminem Krytej Pływalni oraz nauki/doskonalenia pływania akceptujemy ich postanowienia

i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.


Jednocześnie zobowiązujemy się do tego, że ubiór dziecka będzie odpowiedni i przystosowany do prowadzonych zajęć 

.................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, numery telefonów)
.............................................................. .............................................................

(podpis opiekuna/matki) (podpis opiekuna/ojca)