Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

 

 

REGULAMIN

 

korzystania z sal siłowni1. Regulamin korzystania z sal siłowni obowiązuje wraz z Regulaminem Krytej Pływalni.

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu Krytej Pływalni.

3. Każdy z uczestników przed skorzystaniem z siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Krytej Pływalni.

4. Użytkownikiem siłowni może być osoba pełnoletnia nie mająca przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą skorzystać z siłowni za pisemną zgodą rodziców lub pełnoletnich opiekunów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie kortu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących użytkownikami obiektu.

5.Korzystanie z sal siłowni odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika lub rodzica/ opiekuna osoby niepełnoletniej. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

6. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.

7. Aby skorzystać z siłowni na podstawie karnetu niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji usługi korzystania z siłowni na podstawie karnetu przez okres jego ważności. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości zakupu karnetu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

8. Sprzedaż karnetów/ biletów wstępu na siłownię odbywa się w kasie Krytej Pływalni.

9. Karnety są imienne i wystawiane tylko na jedną osobę. Karnetu nie można udostępniać osobom trzecim.

10. Karnet obejmuje okres ważności 5 tygodni bez limitu wejść. Wejście jednorazowe może trwać maksymalnie 2 godziny. W przypadku zakupu karnetu i rezygnacji nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

11.W przypadku zagubienia karnetu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w recepcji/kasie pływalni w celu zablokowania możliwości skorzystania z niego osobom nieupoważnionym i wydania nowego karnetu umożliwiającego wstęp na zajęcia (przepisanie pozostałych wejść), co wiąże się z dodatkową opłatą za wydanie duplikatu, zgodnie z cennikiem.

12. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego - cena biletu jednorazowego określona jest w cenniku Krytej Pływalni. Wejście jednorazowe może trwać maksymalnie 2 godziny.

13. Każdy uczestnik przed skorzystaniem z siłowni powinien sprawdzić dostępność z uwagi na możliwość organizowania zajęć/imprez przez MOSiR.

14. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

15. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim, kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym. Podczas ćwiczeń obowiązkowo należy korzystać z ręcznika.

16. Pracownik obsługi ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

17.Wszystkie urządzenia znajdujące się na siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

18. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikom obsługi.

19. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

20. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

21. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.

22. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić pracownika obsługi. Pracownikowi obsługi należy zgłaszać również wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itp.

23. Osobom korzystającym z sal zabrania się:

  •  dokonywania zmian ustawień na sterowniku klimatyzacji, oraz używania klimatyzacji przy otwartych drzwiach,
  •  gwałtownego opuszczania ciężarów lub obciążeń na stosach,
  • wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych,
  • samodzielnego naprawiania zauważonych usterek,
  •  rozkręcania hantli,
  •  ćwiczenia w biżuterii, zegarków, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów,
  •  spożywania alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów, oraz innych środków odurzających.

 

 24. Osoby korzystające z sal zobowiązane są do:

  •   utrzymywania czystości, ładu i porządku,
  •  podporządkowania się poleceniom pracowników zatrudnionych na siłowni,
  •  odkładania sprzętu po zakończonych ćwiczeniach w wyznaczonym miejscu.

 

 25. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w MOSiR Oświęcim lub osoby, które dokonały wynajmu poszczególnych sal siłowych na podstawie wcześniej zgłoszonej rezerwacji.

26. Zabrania się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w MOSiR Oświęcim.

27. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.

28. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu.

29. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

30. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun lub rodzic.

31. Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania Regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

32. Zakup karnetu, jednorazowego biletu wstępu na siłownię jest równoznaczny z zapoznaniem się, z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

33. Wszelkie skargi lub wnioski należy składać do Kierownika Pływalni.

załącznik nr 1 do regulaminu korzystania z sal siłowych


OŚWIADCZENIE - ZGODA


Będąc rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

data urodzenia.................................................................................................................................

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na:

a) przebywanie i korzystanie dziecka z sal siłowni które znajdują się w Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bez mojego nadzoru,

b) przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu w celach związanych z korzystaniem z sal siłowni,

c) samodzielny powrót dziecka do domu.

Ponadto oświadczamy, że;

d) nasze dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z siłowni,

e) bierzemy pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki syna/córki,

f) ponosimy pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu przez syna/córkę wynikające
z nieprawidłowego korzystania, niezgodnego z jego przeznaczeniem i regulaminem,

g) zostaliśmy poinformowani o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących nam prawach,

h) zapoznaliśmy się z regulaminem Krytej Pływalni oraz korzystania z sal siłowych akceptujemy ich postanowienia

i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.


Jednocześnie zobowiązujemy się do tego, że ubiór dziecka będzie odpowiedni i przystosowany do korzystania z sal siłowni

...........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, numery telefonów)..................................................... ..........................................................

(podpis opiekuna/matki) (podpis opiekuna/ojca)