Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

   REGULAMIN

 

korzystania z kortu do squasha


Squash jest sportem rozgrywanym w ograniczonej przestrzeni i z bardzo dużą prędkością. Dla prawidłowego przebiegu gry istotne jest przestrzeganie podstawowych zasad:

 • użytkownicy przede wszystkim muszą mieć na względzie bezpieczeństwo,

 • użytkownicy nie mogą podejmować żadnych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla drugiego użytkownika,

 • użytkownicy muszą szanować prawa przeciwnika i grać uczciwie,

 • przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować organizm na intensywny wysiłek fizyczny.

I. Postanowienia ogólne


1.Regulamin określa zasady korzystania z kortu do gry w squasha.

2.Kort do squasha jest częścią obiektu Krytej Pływalni, znajduje się w strefie Fitness i obowiązują w nim przepisy niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu ogólnego pływalni.

3. Każda osoba korzystająca z kortu do squasha ma obowiązek zapoznania się z Regulaminami o których mowa w pkt. 2.

4. Korzystanie z kortu odbywa się na podstawie rezerwacji. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji.

5. Podstawą do korzystania z kortu jest uiszczenie opłaty przed wejściem na kort, dlatego też Klient zobowiązany jest do przyjścia na minimum 10 min przed zarezerwowaną godziną w celu zakupu karnetu bądź jednorazowego biletu wstępu, w przeciwnym razie rezerwacja przepada i nie będzie możliwości skorzystania z kortu.

6. Rezerwacje dokonywane są na 60 minut bądź wielokrotność tego czasu, przy czym przed rozpoczęciem kolejnych 60 minut należy uiścić opłatę za kolejne rozpoczynające się 60 minut. W przypadku nie dokonania ponownej opłaty za kolejne rozpoczynające się 60 minut naliczana będzie opłata za przekroczenie czasu (pierwszych 60 minut), zgodnie z cennikiem Krytej Pływalni.

7. Przedłużenie gry, bez wcześniejszej rezerwacji, jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przy przedłużeniu gry należy pamiętać o zasadach określonych w pkt. 6.

8. Karnet/ jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w obiekcie.

9. W przypadku zagubienia karnetu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w recepcji/kasie pływalni w celu zablokowania możliwości skorzystania z niego osobom nieupoważnionym i wydania nowego karnetu umożliwiającego wstęp na zajęcia (przepisanie pozostałych wejść), co wiąże się z dodatkową opłatą za wydanie duplikatu, zgodnie z cennikiem.

10. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest gra w okularach ochronnych.

11. Osoby niepełnoletnie które ukończyły 16 lat mogą skorzystać z kortu za pisemną zgodą rodziców lub pełnoletnich opiekunów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

12. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie kortu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących użytkownikami obiektu.

13. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich Klientów.

14. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie kortów odpowiedzialność, w tym materialną ponoszą rodzice lub opiekuni prawni.

15. Jednocześnie na korcie nie może przebywać więcej niż dwie osoby, a w strefie squasha nie więcej niż trzy osoby.

16. Istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu sportowego Krytej Pływalni MOSiR (rakieta, piłeczki). Chęć korzystania należy zgłosić u pracowników obsługi strefy Fitness.

17. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową i karną za zniszczenie sprzętu i wyposażenia, które są wynikiem jego działań lub działań osób pozostających pod jego opieką.


II. Korzystanie z kortu


1. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w czystym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu - obuwie z tzw. podeszwą non-marking, kauczukową przeznaczoną do sportów halowych, oraz kompletnym stroju sportowym.

2. W przypadku korzystania z kortu w obuwiu innym, niż określonym w pkt 1. Klient ma obowiązek opuścić kort na polecenie pracowników obsługi bez prawa zwrotu dokonanej opłaty.

3. Aktywacja wejścia na kort następuje po przyłożeniu transpondera (kluczyka) do czytnika, który umieszczony jest przy bramce wejściowej na strefę squash. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić. Za zgubienie kluczyka Klient ponosi dodatkową opłatę naliczaną w kasie pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry. Za rzeczy pozostawione poza szafką w tym w szatni lub na korcie Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Klient posiada rzeczy wartościowe, które chce przechować powinien  je zdeponować w szafkach depozytowych znajdujących się w holu głównym Krytej Pływalni lub przy kasie/recepcji.

5. W strefie Fitness, squash oraz w całym obiekcie zabrania się:

 

 •  handlu i akwizycji,
 •  naklejania i pozostawiania na terenie obiektu ulotek reklamowych lub różnego tego typu materiałów,
 •  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 •  wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach,
 •  palenia tytoniu, e-papierosów,
 •  żucia gumy,
 •  wnoszenia i używania sterydów, narkotyków lub innych środków odurzających, a także wstępu pod ich wpływem,
 •  używania sprzętu niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • wnoszenia napojów w szklanych lub w otwartych naczyniach.

 

6. Kryta Pływalnia MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu osób korzystających z kortu.

7. Kryta Pływalnia MOSiR zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności.

8. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminów lub przepisów porządkowych pracownik obsługi ma prawo do wyproszenia Klienta z obiektu bez prawa zwrotu poniesionych przez Niego kosztów.

9.Wejście na strefę Fitness, korzystanie ze squasha jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminami, zaakceptowaniem

ich postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.


III. Bezpieczeństwo i zdrowie


1. Ze strefy Fitness, w tym squash mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

2. Klienci korzystają z kortu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Kryta Pływalnia MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

4. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze: zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę
i powodować zagrożenie.


IV. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu Krytej Pływalni.

2. Aby skorzystać z kortu do gry w squash na podstawie karnetu niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji usługi gry w squasha na podstawie karnetu przez okres jego ważności. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości zakupu karnetu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Załącznik nr 1 do regulaminu korzystania z kortu do squasha


OŚWIADCZENIE - ZGODA


Będąc rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

data urodzenia......................................................................................................................................................

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na:

a) przebywanie i korzystanie dziecka z kortu do squasha który znajduje się w Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji bez mojego nadzoru,

b) przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu w celach związanych z korzystaniem z kortu do squasha,

c) samodzielny powrót dziecka do domu.

Ponadto oświadczamy, że;

d) nasze dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z kortu do squasha,

e) bierzemy pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki syna/córki,

f) ponosimy pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu/kortu przez syna/córkę wynikające z nieprawidłowego korzystania, niezgodnego z jego przeznaczeniem i Regulaminem,

g) zostaliśmy poinformowani o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących nam prawach,

h) zapoznaliśmy się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz korzystania z kortu do squasha akceptujemy ich postanowienia

i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.


Jednocześnie zobowiązujemy się do tego, że ubiór dziecka będzie odpowiedni i przystosowany do gry na korcie

......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, numery telefonów).............................................................. .....................................................................

(podpis opiekuna/matki) (podpis opiekuna/ojca)