Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu..

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-05.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcją;
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści;
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-05.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Wider, biuro@mosir.oswiecim.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 843-43-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu znajduje się przy ul. Legionów 15

Spełnione są minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Dostęp osób zewnętrznych do obiektu MOSiR ograniczony jest jedynie do budynku i trybuny boiska sportowego. W budynku MOSiR na parterze znajduje się toaleta z wydzielonym wejściem z zewnątrz oraz szatnie.  Przestrzeń budynku nie jest wolna od barier poziomych i pionowych i tym samym nie jest przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek nie posiada windy.
 3. W budynku nie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Parking dla klientów znajduje się na terenie obiektu, w miejscu wydzielonym poza terenem ogrodzonym. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych  dla osób niepełnosprawnych. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi istnieje możliwość zaparkowania bezpośrednio przed wejściem do budynku.
 5. Nie zapewniamy systemu informacji głosowych dla osób niedowidzących jak również nie posiadamy informacji zapisanych językiem Braille?a.
 6. Nie posiadamy systemów pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.
 7. Nie zapewniamy informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny.
 8. Zapewniamy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 9. Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostępność architektoniczna Kryta pływalnia

Adres : Kryta pływalnia, ul. Chemików 2, 32-600 Oświęcim.

Spełnione są minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


W zakresie dostępności architektonicznej:

1. Opis dostępności do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

          Do budynku prowadzi 1 wejście (drzwi automatyczne) od ul. Chemików. Do wejścia prowadzą schody. przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

          Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które możliwy jest przejazd osoby na wózku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

         Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze oraz strefa siłowni.

         W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp tylko i wyłącznie do strefy siłowni, brak dostępu do trybun znajdujących się na piętrze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

         W obiekcie znajdują się szatnie dla osób niepełnosprawnych z dwoma wózkami inwalidzkimi.

         W szatni znajdują się prysznice i toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz na obrzeżu basenu 25m znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

         Na płycie pływalni jest platforma/wózek służący do transportu osób niepełnosprawnych do wody.

         Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

         Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niedowidzących.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

        Na parkingu obiektu znajdują się 4 miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się na przeciwko wejścia do budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

        Na terenie pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne ale tylko na terenie holu głównego pływalni.

        Prawo wstępu z psem asystującym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba

        niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym

        jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego

        status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

        Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

        Pomoc w poruszaniu się i funkcjonowaniu w placówce osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy MOSiR Oświęcim.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

        Brak tłumaczenia polskiego języka migowego na miejscu i online.