Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Stadion Sportowy MOSIR

REGULAMIN OBIEKTU
STADION SPORTOWY MOSIR


§1

1. Właścicielem stadionu sportowego jest Gmina Miasto Oświęcim.
2. Obiekt znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim.

§2

Obiekt może być wykorzystywany na prowadzenie zajęć i zawodów sportowych, organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych tj.:
• mecze piłki nożnej
• współzawodnictwo dzieci i młodzieży (np. Zawody lekkoatletyczne)
• koncerty (np. Święto Miasta Oświęcim)
• inne imprezy masowe
§3

Obiekt składa się z:
1. boiska sportowego o nawierzchni trawiastej
2. bieżni sportowej
3. trybun o pojemności min 500 miejsc siedzących przeznaczonych dla publiczności
4. budynku socjalno – administracyjnego
§4

Płatność za korzystanie z obiektu określona jest w Uchwale Rady Miasta Oświęcim nr XV/270/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczność publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Oświęcim będących w zarządzie MOSiR Oświęcim.

§5

1. Termin i zasady korzystania z obiektu ustala się w porozumieniu z Dyrektorem MOSiR.
2. Rezerwacje dotyczące wynajęcia obiektu należy zgłaszać do sekretariatu MOSiR w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00

§6

1. Grupy sportowe oraz osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń znajdujących się w budynku spocjalno – administarcyjnym.
2. Wstęp i przebywanie na terenie obiektu osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieka osoby pełnoletniej.
3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych korzystanie z obiektu należy uzgodnić z Dyrektorem MOSiR.

§7

1. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) Przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) W przypadku nie brania udziału w zajęciach sportowych przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych do powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów, wału przeciwpowodziowego;
c) Rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie obiektu;
d) Głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itd.;
e) Zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu obiektu;
f) Rozniecania ognia;
g) Używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
h) Wnoszenia:
- Broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i mienia;
- Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
- Alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
- Materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;
- Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
- Materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą zarządcy obiektu;
§8

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania imprezy masowej określa REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ.

§9

1. Użytkownicy korzystający z obiektu odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na obiekcie na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
2. Za skradzione użytkownikom na obiekcie rzeczy właściciel – Gmina Miasto Oświęcim i zarządzający obiektem – MOSiR nie ponoszą odpowiedzialności.

§10

Osoba naruszająca postanowienia niniejszego regulaminu może być usunięta z terenu obiektu.

§11

Regulamin obiektu znajduje się na tablicy ogłoszeniowej przed wejściem na obiekt oraz w budynku MOSiR.

§12

Korzystający z obiektu wchodząc na teren obiektu akceptują zapisy niniejszego regulaminu i wyrażają zgodę na ich stosowanie.