Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

 


REGULAMIN

 

aqua aerobiku, aqua bike

 

 

1.Organizatorem zajęć aqua aerobiku, aqua bike jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu Krytej Pływalni.

3. Zajęcia aqua aerobiku, aqua bike prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, do których poleceń należy się stosować.

4. Regulamin zajęć obowiązuje wraz z Regulaminem Krytej Pływalni.

5. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych zajęciach oraz do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni i przestrzegania ich postanowień.

6. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie.W przypadku osoby niepełnoletniej - uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko pod opieką rodzica lub opiekuna uczestniczącego w zajęciach.

7. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika lub rodzica/ opiekuna osoby niepełnoletniej. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania Regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, MOSiR i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są osobiście lub telefonicznie pod numerem (33) 842 32 19 w kasie obiektu.

9. Zajęcia aqua aerobiku, aqua bike organizowane są wyłącznie w okresie roku szkolnego, z wyjątkiem dni: 1, 6 stycznia; Wielki Czwartek; Wielki Piątek; Wielka Sobota; Wielkanoc; Poniedziałek Wielkanocny; 1,2, 3 maja; Boże Ciało;

1, 11 listopada, 21 - 31 grudnia.

10. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które zapisały się na listę z określeniem dnia i godziny uczestnictwa w zajęciach oraz zakupiły bilet wstępu na zajęcia w formie biletu jednorazowego/karnetu. Wykonywanie ćwiczeń możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym przez Organizatora.

11. W celu wpisania się na listę uczestników/zakupu karnetu niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników/ zakupu karnetu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno - reklamowych.

12. Minimalna liczba uczestników jednej grupy zajęć wynosi 6 osób. W przypadku nie zebrania minimalnej liczby chętnych grupa nie zostanie utworzona i zajęcia nie zostaną zorganizowane. W przypadku utworzenia grupy i nieosiągania w okresie jednego miesiąca minimalnej frekwencji w liczbie 6 osób zajęcia zostaną zlikwidowane.

13. Sprzedaż karnetów/ biletów wstępu na zajęcia odbywa się w kasie pływalni.

14. Karnety są imienne i wystawiane tylko na jedną osobę. Karnetu nie można udostępniać osobom trzecim.

15. Karnet obejmuje okres ważności:

- 4 wejścia - 5 tygodni

- 8 wejść - 9 tygodni

W przypadku nie wykorzystania wszystkich wejść we wskazanym okresie, pozostałe wejścia przepadają - nie ma możliwości przepisania karnetu na następny okres.

16. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie gdy w grupie jest wolne miejsce - cena biletu jednorazowego określona jest w cenniku Krytej Pływalni. Wykonywanie ćwiczeń możliwe jest wyłącznie po wykupieniu biletu/karnetu.

17.W przypadku zagubienia karnetu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w recepcji/kasie pływalni w celu zablokowania możliwości skorzystania z niego osobom nieupoważnionym i wydania nowego karnetu umożliwiającego wstęp na zajęcia (przepisanie pozostałych wejść), co wiąże się z dodatkową opłatą za wydanie duplikatu, zgodnie z cennikiem.

18. Dwukrotna nieobecność na zajęciach, bez uprzedniego zgłoszenia nieobecności w kasie pływalni jest równoznaczna z rezygnacją z zajęć. Uczestnik zostaje skreślony z listy. W przypadku zakupu karnetu i rezygnacji z zajęć nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

19. W przypadku zgłoszenia nieobecności trwającej dłuższej niż 6 tygodni Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy uczestników zajęć - bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet.

20. Dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy nie będą wliczane do karnetu.

21. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora zajęcia mogą zostać przełożone na inny termin.

22. Cena wejścia na zajęcia obejmuje 70 minut pobytu w strefie płatnej (od chwili przejścia przez bramkę wejściową znajdującą się przy kasie do chwili oddania transpondera), w tym 45 minut zajęć aqua aerobiku, aqua bike. Po przekroczeniu 70 minut pobytu obowiązuje dopłata w kasie pływalni według cennika usług.

23. Klienci wchodzący na zajęcia aqua aerobiku, aqua bike zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu.

24. Zakup jednorazowego biletu wstępu/karnetu i uczestnictwo w zajęcia aqua aerobiku, aqua bike jest równoznaczne

z zapoznaniem się  z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.