Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
PRZEBUDOWA BAND TAFLI LODOWEJ WRAZ Z BOKSAMI DLA ZAWODNIKÓW KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTEGO LODOWISKA MOSiR OŚWIĘCIM Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu: Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021 Dofinansowanie: 406 500 zł, całkowita wartość: 1 175 880 zł

Regulamin Hali Lodowej

 |

REGULAMIN

Hali Lodowej MOSiR
w Oświęcimiu, ul. Chemików 4

      W obiekcie Hali Lodowej znajduje się:

 1. tafla lodowa o wymiarach 30 × 60 metrów
 2. widownia na 2 503 miejsca siedzące
 3. sala gimnastyczna o wymiarach 30 × 12 metrów

par. 1

 1. Obiekt Hali Lodowej jest własnością Gminy Miasta Oświęcim, zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15
 2. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 600 do 2400.
 3. Każda osoba wchodząca na teren obiektu Hali Lodowej zobowiązana jest do zapoznania się z zapisami i bezwzględnego stosowania zapisów niniejszego Regulaminu Hali Lodowej oraz zarządzeń obowiązujących na terenie Hali Lodowej.
 4. Regulamin Hali Lodowej znajduje się przy każdym wejściu na teren obiektu Hali Lodowej, w sekretariacie Hali Lodowej oraz stronie internetowej MOSiR.
 5. Korzystanie z tafli lodowej i sali gimnastycznej regulowane jest harmonogramem uwzględniającym zajęcia grup szkoleniowych hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego, ślizgawki ogólnodostępne, drużyn amatorskich oraz meczy ligowych
  1. harmonogram ogłaszany jest na tablicy w każdy piątek poprzedzający tydzień kalendarzowy
  2. godziny otwarcia obiektu i zajęć ujętych w harmonogramie mogą ulec zmianie w wyniku zdarzeń losowych, korekt terminarza rozgrywek, odbywających się zawodów.

    6. Obiekt Hali Lodowej jest ogólnie dostępny wyłącznie w czasie imprez sportowych, rozrywkowych i zajęć organizowanych przez MOSiR.

par. 2

 1. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska:
  1. napojów alkoholowych
  2. przedmiotów niebezpiecznych
  3. broni wszelkiego rodzaju
  4. przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk
  5. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
  6. fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych
  7. instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym.
 2. Zakaz, o którym mowa w pkt 1 a) nie dotyczy organizatorów imprezy masowej, niebędącej imprezą o podwyższonym ryzyku, podczas której dopuszcza się sprzedaż i dystrybucję przez organizatora imprezy masowej lub podmiot upoważniony przez organizatora imprezy, niebędącej imprezą o podwyższonym ryzyku, a także dopuszcza się spożywanie na terenie lodowiska  przez uczestników tejże imprezy, wyłącznie piwa  niskoalkoholowego
  o zawartości do 3,5 % nabytego od organizatora imprezy lub podmiotu upoważnionego przez organizatora imprezy, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody zarządcy obiektu jak i wszelkich wymaganych przepisami prawa koncesji, decyzji lub pozwoleń administracyjno - prawnych.
 3. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na lodowisko mogą być przejęte, bez prawa ich zwrotu, przez pracowników Hali Lodowej.
 4. Na terenie lodowiska zakazuje się:
  1. wchodzenia do sektorów i pomieszczeń, które nie są przeznaczone dla osób postronnych
  2. rzucania przedmiotami
  3. używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób
  4. zapalania fajerwerków lub petard
  5. sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody kierownictwa MOSiR
  6. pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania
  1. zaśmiecania terenu lodowiska
  2. zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwiania identyfikacji
  3. wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych
  4. wprowadzania zwierząt
 1. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że osoba wchodząca/przebywająca na terenie obiektu Hali lodowej wnosi lub posiada przedmioty, których używanie na terenie obiektu jest zabronione (zwłaszcza przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające i substancje psychotropowe) pracownik Hali Lodowej uprawniony jest do ujęcia takiej osoby, następnie wezwania Policji lub Straży Miejskiej.
 2. MOSiR zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lodowiska lub wydalenia            z obiektu osoby, która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku. Osoby nietrzeźwe lub stwarzające ryzyko naruszania porządku i bezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren lodowiska.

par. 3

 1. Osoby przebywające w obiekcie lodowiska powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym.
 2. Wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne nie mogą być zastawiane i blokowane.
 3. Zabrania się dokonywania nagrań filmowych i radiowych, a także robienia zdjęć fotograficznych bez zgody kierownictwa MOSiR.

par. 4

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na lodowisku będą pociągnięte do odpowiedzialności za wykroczenie, karnej lub cywilnej.
 2. MOSiR zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu lodowiska przez Straż Miejską lub Policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższego Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na lodowisku mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
 3. Wejście na trybuny możliwe jest wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych oraz innych imprez z udziałem publiczności.

par. 5

 1. Zajęcia treningowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów (z ważnymi uprawnieniami).
 2. Zajęcia grup zorganizowanych w obiekcie Hali Lodowej mogą odbywać się wyłącznie z zachowaniem zasady na 15 uczestników - jeden trener, instruktor.
 3. Prowadzący zajęcia co najmniej 1 godzinę przed treningiem zobowiązany jest do objęcia nadzoru nad swoimi podopiecznymi na terenie obiektu i sprawowania go do momentu  opuszczania obiektu przez ostatniego zawodnika danej grupy.
 4. Zajęcia treningowe mogą być przeprowadzane tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tj. tafla lodowa, sala gimnastyczna.
 5. Uczestnikom zajęć treningowych zabrania się wchodzenia do pomieszczeń, w których  pracują urządzenia techniczne oraz innych pomieszczeń służbowych.
 6. Zabrania się urządzania gier i zabaw w holu przy kasach, przed kawiarnią oraz w korytarzach.
 7. W czasie trwania zajęć na lodzie przebywanie osób postronnych w boksach zawodników oraz przy bandzie lodowiska jest zabronione.
 8. W czasie pracy maszyny przygotowującej lód, zabrania się kategorycznie przebywania na tafli lodowiska.
 9. Do obowiązków trenera po zakończonych zajęciach należy kontrola zamknięcia okien, wygaszenia świateł w szatniach, zamknięcia drzwi. Trener musi opuścić szatnię jako ostatni.
 10. Posiadanie kluczy do szatni przez osoby inne niż trener lub opiekun wyznaczony przez zarząd jest niedozwolone.
 11. O wszelkich nieprawidłowościach oraz zauważonych usterkach w obiekcie trenerzy powinni niezwłocznie powiadomić pracownika lodowiska.
 12. Rezerwowe klucze do wszystkich pomieszczeń treningowych muszą znajdować się w zamkniętej gablocie w pomieszczeniu mistrzówki.

par. 6

 1. Wejście na obiekt Hali Lodowej w trakcie ślizgawki odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu. Obowiązek posiadania biletu wstępu dotyczy osób korzystających z tafli       lodowiska.
 2. Wstęp dzieci do lat 10 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 3. Podczas ślizgawki na tafli lodowej może przebywać jednorazowo najwyżej 500 osób.
 4. Na taflę lodową można wejść tylko w butach z łyżwami. Niedozwolone jest wejście w zwykłym obuwiu.
 5. Uczestnicy ślizgawek zobowiązani są do:
  1. kulturalnego zachowania w obiekcie
  2. przebywania tylko w wyznaczonych pomieszczeniach obiektu i ciągach komunikacyjnych
  3. ostrożnej jazdy na lodzie
  4. zakładania rękawiczek przed wejściem na lód
  5. przestrzegania uwag i poleceń spikera oraz pracowników Hali Lodowej.
 6. Użytkownik, który spowoduje zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu będącego własnością lodowiska ponosi  odpowiedzialność materialną.
 7. W stosunku do osób nie przestrzegających regulaminu pracownicy Hali Lodowej będą stosować następujące środki dyscyplinarne:
  1. wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa, bezpośrednie lub przez  urządzenie nagłaśniające
  2. nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu
  3. ujęcie niezwłoczne  i przekazanie policji.

par. 7

       Inne imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe przeprowadzane są zgodnie z regulaminami przygotowanymi odrębnie dla każdej z nich.

par. 8
Korzystający z obiektu lodowiska zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w instrukcjach p.poż. i BHP umieszczonych na terenie obiektu.

par. 9
      Regulamin obowiązuje na terenie Hali Lodowej MOSiR. Osoby przebywające na terenie     obiektu podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa, polskich  i  międzynarodowych organizacji sportowych oraz niniejszego regulaminu.

      Wejście na teren lodowiska oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących.

      Oświęcim, dnia 31.05.2022 r.