Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
PRZEBUDOWA BAND TAFLI LODOWEJ WRAZ Z BOKSAMI DLA ZAWODNIKÓW KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTEGO LODOWISKA MOSiR OŚWIĘCIM Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu: Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021 Dofinansowanie: 406 500 zł, całkowita wartość: 1 175 880 zł

Regulamin Szkółki Łyżwiarskiej i Minihokeja

 • Zajęcia szkółki łyżwiarskiej i minihokeja organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji w Oświęcimiu.
 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim. Informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl, tel. 338434339 oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w obiektach MOSiR. Organizator informuje o możliwości  nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno - reklamowych.
 • Uczestnicy szkółki łyżwiarskiej i minihokeja zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiekcie Hali Lodowej, w tym regulaminu wybranych zajęć oraz regulaminu Hali Lodowej MOSiR.
 • Zajęcia szkółki łyżwiarskiej i minihokeja prowadzone są przez instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.
 • W zajęciach szkółki łyżwiarskiej i minihokeja mogą uczestniczyć dzieci pod opieką rodzica/pełnoletniego opiekuna. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przebywania na terenie obiektu w czasie trwania zajęć.
 • Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:
 • dostarczenie do instruktora prowadzącego zgody rodzica lub opiekuna prawnego,
 • dokonanie opłaty jednorazowej (biletu) lub wykupienie karnetu.
 • Przy zapisie rodzice zobowiązani są poinformować o ewentualnych chorobach dzieci
  (np. epilepsji, cukrzycy, arytmii serca, astmie, alergii itp.)
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania kasku ochronnego, rękawiczek oraz stroju sportowego. Kask musi być dopasowany tak, aby pełnił rolę ochronną.
 • MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne uczestnictwa dzieci                w zajęciach szkółki, ponoszą ją rodzice lub opiekunowie prawni zapisujący dzieci na zajęcia.
 • Uczestnicy szkółki łyżwiarskiej i minihokeja ćwiczą w grupie i dniu wskazanym przez instruktora. Punktualnie wchodzą i schodzą z tafli.
 • Instruktorzy prowadzą szkółkę łyżwiarską i minihokeja zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą
  i doświadczeniem. Wszelkie upadki i wypadki uczestników są ryzykiem, które wiąże się
  z nauką jazdy na łyżwach. Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki tych wypadków.
 • Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, powrót po zajęciach oraz przygotowanie do wejścia uczestnika na lodowisko odpowiadają rodzice.
 • Stawki i ceny za korzystanie z zajęć szkółki łyżwiarskiej i minihokeja określa cennik opłat zatwierdzony przez Radę Miasta Oświęcim. Cennik jest dostępny na stronie internetowej MOSiR Oświęcim i na tablicy ogłoszeń Hali Lodowej.
 • Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
 • Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.
 • Ilość zajęć oraz termin ważności karnetu są określane na karnecie.
 • Zajęcia szkółki łyżwiarskiej i minihokeja trwają 45 minut.
 • Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itd. należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi zajęć.
 • Wykupienie karnetu lub jednorazowego biletu wstępu na zajęcia jest równoznaczne
  z zapoznaniem się z regulaminami obowiązującymi w Hali Lodowej, w tym z regulaminem obiektu Hali Lodowej oraz regulaminem wybranych zajęć, akceptacją postanowień w nich zawartych oraz zobowiązaniem uczestnika do stosowania się do ich zapisów.
 • Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu wybranych zajęć oraz regulaminu Hali Lodowej będą wypraszane z zajęć.
 • MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć w związku
  z organizacją imprez sportowych lub innych ważnych powodów niezależnych od MOSiR.