Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Statut

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OŚWIĘCIMIU


Rozdział I

Postanowienia ogólne:

§ 1


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębnioną jednostka budżetowa Miasta Oświęcim.

Siedzibą MOSiR jest Oświęcim.
§ 2

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z pozn. zm.),

ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889
z pozn. zm.),

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.),

uchwały Nr LIX/607/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w jednostkę budżetową pod nazwa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

Rozdział II
Cel i zadania MOSiR

§ 3

Celem działalności MOSiR jest:
-organizacja, upowszechnianie i dbanie o rozwoj sportu, kultury fizycznej i turystyki wsród mieszkańców Oswiecimia, a w szczegolnosci wsrod dzieci i mlodziezy
-wspoltworzenie warunkow dla działan zmierzajacych do rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki na terenie miasta Oswiecim,
-wspolpraca z innymi podmiotami samorzadu terytorialnego oraz organizacjami pozarzadowymi realizujacymi zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki.

§ 4

Zadania MOSiR obejmują:
-zaspokajanie potrzeb mieszkanców w zakresie organizacji sportu, rekreacji i turystyki,
-zarzadzanie i administrowanie obiektami i urzadzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz prowadzenie w nich działalności sportowo-rekreacyjnej, gastronomicznej i noclegowej,
-organizowanie imprez i wydarzen o charakterze sportowo-rekreacyjnym
i okolicznosciowym,
-rozwijanie i pobudzanie aktywnosci fizycznej mieszkancow miasta,
-organizacja szkolenia dzieci i mlodziezy, oraz doskonalenia kadr instruktorsko-trenerskich,
-wspolpraca z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
-zagospodarowanie obiektow sportowych i terenow rekreacyjnych w potrzebne urzadzenia oraz konserwacja tych obiektow,
-realizacja innych zadan wlasnych gminy.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie MOSiR

§ 5


Dyrektor samodzielnie kieruje Osrodkiem oraz reprezentuje go na zewnatrz przed organami, instytucjami, sadami we wszystkich sprawach dotyczacych Osrodka.

Dyrektor MOSiR kieruje Osrodkiem w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych i administracyjnych.

Dyrektor MOSiR przedstawia własciwym instytucjom i organom nadzorczym plany finansowe, sprawozdania, wnioski w tym finansowo – inwestycyjne.

Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie dzialajac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialnosc.

Dla realizacji zadan statutowych MOSiR, Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji w formie zarzadzen wewnetrznych, regulaminow i instrukcji.

Dyrektor MOSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osob zatrudnionych w MOSiR.

§ 6

Podzial na wewnetrzne struktury organizacyjne i ich szczegolowy zakres dzialania okresla Regulamin Organizacyjny MOSiR, sporzadzony przez Dyrektora MOSiR oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Oswiecim.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 7

Dyrektor MOSiR zarzadza powierzonym mu majatkiem zgodnie z obowiazujacymi przepisami i ponosi za ten majatek odpowiedzialność.

§ 8

Gospodarka finansowa prowadzona jest wedlug zasad okreslonych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowosci,

Podstawe gospodarki finansowej MOSiR stanowi roczny plan finansowy (plan dochodow i wydatkow) zgodny z ukladem wykonawczym budzetu miasta sporzadzany przez Dyrektora MOSiR, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Oswiecim,

MOSiR posiada odrebne rachunki bankowe (dochodow i wydatkow).


§ 9

Merytoryczny nadzor i kontrole nad dzialalnoscia statutowa MOSiR Oswiecim sprawuje Prezydent Miasta Oświecim.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10

Zmiany statutowe mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.