Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin

I. Przepisy ogólne

1. Sekcja sportowo - rekreacyjna Ju - Jitsu działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Siedziba sekcji sportowo - rekreacyjnej Ju - Jitsu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, obiekt przy ul. Leszczyńskiej 7.
3. Nadzór nad działalnością sekcji sprawuje dyrektor MOSiR w Oświęcimiu.

II. Zasady działania:

1. Sekcja sportowo - rekreacyjna służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie Ju - Jitsu.
2. Do szczegółowego zakresu działania sekcji należy:
- prowadzenie naboru, szkolenie dzieci i młodzieży,
- reprezentowanie MOSiR Oświęcim poprzez udział w zawodach powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i innych
3. Szczegółowy zakres obowiązków osób zatrudnionych w sekcji będą regulowały odrębne dokumenty.

III. Organizacja sekcji:

1. MOSiR zapewnia pracowników potrzebnych do utrzymania obiektu do treningów oraz trenerów posiadających stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów. Bieżącą działalnością sekcji w sprawach organizacyjno - sportowych kieruje koordynator sportu, w sprawach szkoleniowych trener koordynator.
2. Trener koordynator i trenerzy są zobowiązani do przedstawienia planu pracy w zakresie szkolenia młodzieży, zawodów, w tym wyjazdowych, które podlegają akceptacji dyrektora MOSiR.
3. Wszelkie zmiany w planie pracy szkoleniowej dopuszczalne są jedynie po pisemnej akceptacji dyrektora MOSiR lub koordynatora sportu.
4. Plany koniecznych zakupów sprzętu sportowego i zamówień, zawarcie odpowiednich umów na usługi, koordynator sportu zgłasza odpowiednio wcześniej do dyrektora MOSiR. Stosownych zamówień dokonuje dział organizacyjny MOSiR.
5. Członkami sekcji mogą być dzieci i młodzież szkolna po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów i opłaceniu składki członkowskiej, a także przedłożeniu aktualnej zgody lekarza na udział w tego typu zajęciach. Wysokość składki miesięcznej określi odrębne zarządzenie dyrektora MOSiR.
6. Zasady uczestnictwa w zajęciach określał będzie Regulamin Organizacyjny Zajęć Ju - Jitsu.
7. Prawa i obowiązki członków sekcji regulują odrębne przepisy.
8. W razie naruszenia regulaminu sekcji, Dyrektor MOSiR ma prawo nałożyć następujące kary: upomnienia, nagany, zawieszenia na okres 1 miesiąca, wykluczenia z sekcji.

IV. Gospodarka finansowa:

Gospodarka finansowa sekcji prowadzona będzie przez MOSiR na zasadach i przepisach obowiązujących zakłady budżetowe.

V. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji sekcji sportowo - rekreacyjnej Ju - Jitsu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAJĘĆ Ju Jitsu:


1. Biorący udział w zajęciach zapoznaje się z regulaminem organizacyjnym zajęć a następnie własnoręcznie podpisując go zobowiązuje się do jego stosowania.
2. Ćwiczący zobowiązany jest do przedstawienia instruktorowi aktualnej zgody lekarza na udział w zajęciach.
3. Osoba niepełnoletnia przedstawia instruktorowi pisemną zgodę opiekuna prawnego na jej udział w zajęciach.
4. W trakcie trwania zajęć w wyznaczonej placówce, obowiązuje kulturalne zachowanie oraz zachowanie ciszy, spokoju i porządku.
5. Do szatni uczestnicy wchodzą całą grupą w obecności instruktora.
6. Zajęcia odbywają się tylko w Sali Ćwiczeń lub innym wyznaczonym przez instruktora miejscu.
7. Do Sali Ćwiczeń (lub innego wyznaczonego przez instruktora miejsca) wchodzi cała grupa w obecności instruktora.
8. Ćwiczenia w Sali odbywają się boso lub w specjalnym obuwiu sportowym przeznaczonym do ćwiczeń na macie oraz czystym stroju gimnastycznym (sportowym).
9. Ćwiczący, ze względów bezpieczeństwa, na czas zajęć w sali gimnastycznej zdejmuje wszelkie ozdoby i przedmioty ostre typu: łańcuszki, kolczyki, pierścionki, zegarki itp. oraz nie używa gumy do żucia
10. Uczestnicy zajęć przestrzegają higieny ciała. Paznokcie rąk i nóg pozostają krótkie i czyste.
11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad związanych z COVID-19
12. W trakcie zajęć ćwiczący przestrzega dyscypliny, słucha i wykonuje polecenia instruktora i zobowiązuje się do:
a) szanowania urządzeń placówki, z której korzysta (w szatni, toaletach, miejscu ćwiczeń)
b) szanowania powierzonego sprzętu sportowego, z którego korzysta.