Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin

Regulamin Sekcji Sportowo-Rekreacyjnej Mini Siatkówki
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu


I. Przepisy ogólne
1.Sekcja sportowo – rekreacyjna Mini Siatkówki działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.Siedziba sekcji sportowo – rekreacyjnej Mini Siatkówki jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
3.Nadzór nad działalnością sekcji sprawuje dyrektor MOSiR w Oświęcimiu.

II. Zasady działania:
1.Sekcja sportowo – rekreacyjna służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie Mini Siatkówki.
2.Do szczegółowego zakresu działania sekcji należy:
- prowadzenie naboru, szkolenie dzieci i młodzieży,
- reprezentowanie MOSiR Oświęcim poprzez udział w zawodach powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i innych
3.Szczegółowy zakres obowiązków osób zatrudnionych w sekcji będą regulowały odrębne dokumenty.

III. Organizacja sekcji:

1.MOSiR zapewnia trenerów posiadających stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów. Bieżącą działalnością sekcji w sprawach organizacyjno –sportowych kieruje koordynator sportu, w sprawach szkoleniowych trener.
2.Trener jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy w zakresie szkolenia młodzieży, zawodów, w tym wyjazdowych, które podlegają akceptacji dyrektora MOSiR.
3.Wszelkie zmiany w planie pracy szkoleniowej dopuszczalne są jedynie po pisemnej akceptacji dyrektora MOSiR lub koordynatora sportu.
4.Plany koniecznych zakupów sprzętu sportowego i zamówień, zawarcie odpowiednich umów na usługi, koordynator sportu zgłasza odpowiednio wcześniej do dyrektora MOSiR. Stosownych zamówień dokonuje dział organizacyjny MOSiR.
5.Członkami sekcji mogą być dzieci i młodzież szkolna po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów i opłaceniu składki członkowskiej, a także przedłożeniu aktualnej zgody lekarza na udział w tego typu zajęciach.
6.Zasady uczestnictwa w zajęciach określał będzie Regulamin Organizacyjny Zajęć Mini Siatkówki.
7.Prawa i obowiązki członków sekcji regulują odrębne przepisy.
8.W razie naruszenia regulaminu sekcji, Dyrektor MOSiR ma prawo nałożyć następujące kary: upomnienia, nagany, zawieszenia na okres 1 miesiąca , wykluczenia z sekcji.

IV. Gospodarka finansowa:
Gospodarka finansowa sekcji prowadzona będzie przez MOSiR na zasadach i przepisach obowiązujących jednostki budżetowe.

V. Postanowienia końcowe:
1.Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji sekcji sportowo – rekreacyjnej Mini Siatkówki.
2.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


REGULAMIN ZAJĘĆ MINISIATKÓWKI


Postanowienia ogólne

 1. Zajęcia minisiatkówki organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji w Oświęcimiu.

 2. Celem zajęć jest popularyzowanie sportu i kultury fizycznej, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i integrowanie dzieci poprzez sport.

 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach sportowych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz podpisanie oświadczenia.

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani do: - ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń instruktora prowadzącego, a także Regulaminów miejsc,
  w których odbywają się zajęcia, - systematycznego udziału we wszystkich zajęciach oraz wykonywanie poleceń instruktorów, - poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania, - stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie, - informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń, - aktywnego uczestnictwa
  w zajęciach, - dbania o porządek na terenie gdzie odbywać się będą zajęcia, - niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń, - uczestnictwa w odpowiednim obuwiu i stroju sportowym.

 2. Uczestnicy mają prawo do: - uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach, - korzystania pod nadzorem instruktora ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą instruktora, - uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony Instruktora - poszanowania swoich poglądów i przekonań, - korzystania ze sprzętu sportowego udostępnionego podczas zajęć, - poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć,

Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać. - Niesystematyczne uczestnictwo w zajęciach może spowodować wykreślenie z grupy. - W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć sportowych. - Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy. - Uczestnikiem może być osoba, która złożyła pisemną deklarację (u instruktora prowadzącego). –Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko podczas zajęć. -

 2. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa Dyrektor MOSiR

 3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i warunki regulaminu

 4. Zajęcia prowadzone przez MOSiR są odpłatne. Decyzję o wysokości odpłatności za zajęcia podejmuje Dyrektor MOSiR.

 5. Płatności za udział w zajęciach dokonać można: u instruktora prowadzącego zajęcia lub w placówce Mosir-u.

 6. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie.

 7. Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie bądź całkowite zwolnienie z opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać Dyrektorowi MOSiR (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o zmniejszeniu lub zwolnieniu z opłat.

 8. Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem.

Postanowienia końcowe

  Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń.


Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)