Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin

 

REGULAMIN CZWARTKOWYCH TURNIEJÓW BRYDŻA SPORTOWEGO W OŚWIĘCIMSKIM CENTRUM KULTURY

 

1. ORGANIZATOR:

      - UKS „Jocker” Oświęcim, MOSiR Oświęcim, OCK.

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

      - Ryszard Zwolak – Dyrektor Turniejów (603 113 313),

      - Maciej Janeczko - Sędzia Główny (600 942 805)

3. MIEJSCE ROZGRYWEK TURNIEJÓW:

      - Oświęcimskie Centrum Kultury, Oświęcim ul. Śniadeckiego

4. TERMINY TURNIEJÓW (zwanych dalej "czwartkowymi")

- co czwartek, od godz. 16:00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy), przewidywana godz. zakończenia: 21:45-22:00.

5. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJÓW

      - osobiste, w czwartek przed turniejem w godz. 16:00-17:00 w miejscu rozgrywek.

6. WARUNKI LOKALOWE

- jedna duża sala, mogąca pomieścić do 15 stolików, ilość stolików i krzeseł wystarczająca na 30 par,

      - bufet ajencyjny z napojami zimnymi, herbatą, kawą,

      - na sali nie wolno palić tytoniu , jest to możliwe przed OCK w miejscu wyznaczonym.

      - na sali nie wolno spożywać alkoholu

7. SYSTEM ROZGRYWEK:

      - turnieje są rozgrywane „na maksy”, chyba że organizatorzy zadecydują inaczej.

8. OBSADA SĘDZIOWSKA:

- sędzią turnieju jest Pan Maciej Janeczko. Sędzią pomocniczym, Pan Ryszard Zwolak. Pełne uprawnienia sędziowskie posiadają również inni uczestnicy turniejów.

9. KARY:

      - kary regulaminowe są nakładane przez sędziego zawodów, w oparciu o przepisy PZBS

- kary porządkowe mogą zostać nałożone przez organizatorów, w razie naruszenia niniejszego regulaminu. Kary te to:

                        a) kara ostrzeżenia

            b) kara dyskwalifikacji czasowej

            c) kara dyskwalifikacji stałej

9. OBLICZANIE I OGŁASZANIE WYNIKÓW, REKLAMACJE.

- wyniki obliczane są przez sędziego lub osobę wyznaczoną przez organizatora w zasadzie następnego dnia za pomocą programu komputerowego (aktualna wersja KOPS-a lub RRB). Jeżeli jest to możliwe, obliczane są tuż po turnieju.

- wyniki są dostępne od następnego dnia wieczorem u osoby odpowiedzialnej (Maciej Janeczko, Ryszard Zwolak) telefonicznie oraz w miarę możliwości poprzez e-mail. Wyniki są także zamieszczane na stronie http://jockeroswiecim.pl.tl/Wyniki.htm i na stronach Śląskiego Związku Brydża Sportowego.

- wyniki, protokoły, frekwencja, zbiorówka, dostępne są na następnym turnieju czwartkowym. Reklamacje dotyczące danego turnieju przyjmowane są do godz. 17.00 w następny czwartek,

- nagrody (też długofalowe) organizator wręcza tylko osobiście zainteresowanemu zawodnikowi w terminie do 6 miesięcy po ich zdobyciu; potem nieodebrane nagrody przechodzą protokolarnie na własność UKS „JOCKER”.

- wyniki i dokumentację turniejową z turniejów poprzednich organizator udostępnia (w każdy czwartek) z turniejów z ostatnich 2 miesięcy, wcześniejsze (tylko wyniki) po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby,

- wyniki i rozliczenie finansowe turnieju są też dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl

- w razie uzyskania dodatkowych środków od sponsora o ich podziale decyduje Dyrektor Turniejów, bądź wyznaczona przez niego osoba. Informacja o podziale zostanie przedstawiona „ustnie”, przed każdym turniejem.

10. PUNKTACJA DŁUGOFALOWA "dziesięciomiesięczna", obliczana od września do czerwca następnego roku.

- do punktacji długofalowej zalicza się punkty długofalowe przyznawane za miejsca w rozegranych turniejach. Zawsze jest tak, że pierwsza para uzyskuje 20 pdf, a ostatnia para ma 1 pdf.

- rozkład pozostałych punktów zależy od ilości par grających w danym turnieju. Poniżej zostanie przytoczony schemat ich naliczania. Załóżmy, że w turnieju gra N par. Dla obliczenia różnic punktowych miedzy zawodnikami obliczmy współczynnik A, który jest równy 19 : (N + 2). Wtedy rozkład punktów jest następujący:

pierwsza para uzyskuje      1 + (N +2) × A punktów (czyli 20)

druga para                          1 + N × A

trzecia para                        1 + (N - 2) × A

czwarta para                      1 + (N - 4) × A

piąta para                           1 + (N - 5) × A

.......

N-ta para (ostatnia)            1 + (N - N) × A (czyli 1) 

                  System punktowania jest tak skonstruowany, by pierwsze 3 pary dostały proporcjonalnie więcej punktów w stosunku do skali liniowej podziału, niż reszta zawodników.

- do punktacji długofalowej zalicza się turnieje z okresu całego cyklu rozgrywkowego. Jeżeli w całym cyklu rozegranych zostało X turnieji, to do punktacji długofalowej można sobie zaliczyć punkty zdobyte w maksymalnie X - 15 najlepszych turniejach.

- nie ma ograniczeń związanych z minimalna rozegraną liczbą turnieji.

11. OPŁATY:

- od dnia 1 stycznia 2013, każdy z uczestników turniejów zobowiązany jest do uiszczania opłaty organizacyjnej, na rzecz MOSiR Oświęcim. Opłata wynosi 10 PLN za sezon, lub 1 PLN za każdy miesiąc, w którym dany zawodnik rozegrał przynajmniej jeden turniej. Pieniądze zbiera i rozlicza się z MOSiR dyrektor turnieju.

- w związku z tym, że turniej zgłoszony jest do oficjalnych rozgrywek ewidencjonowanych przez PZBS i przyznawane są w nim za czołowe miejsca punkty klasyfikacyjne (pkl), to opłata odprowadzana do PZBS za uczestnictwo w takim turnieju jest równa 0,3 zł od zawodnika. Opłata ta będzie pobierana w wysokości 3 zł, które upoważniają do brania udziału w 10 turniejach.

12. POZOSTAŁE USTALENIA I ZASADY:

W sytuacjach spornych decydującą jest opinia osób odpowiedzialnych za turniej oparta na Międzynarodowym Prawie Brydżowym i Regulaminie OCK.

13. WAŻNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.09.2015 i jest ważny do odwołania.

 

 

 

 

ZASADY PROWADZENIA ZAPISU TURNIEJOWEGO ORAZ ZASADY SYSTEMOWE DOPUSZCZALNYCH ROZWIĄZAŃ LICYTACYJNYCH.

1. Organizator, sędziowie, obliczający i weryfikujący wyniki turniejów “czwartkowych” uprzejmie przypominają, że:

      a) na turniej należy przychodzić punktualnie,

b) nie wolno przychodzić w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pod groźbą kary porządkowej bądź dyskwalifikacji,

c) na terenie OCK absolutnie nie wolno palić, pod groźbą kary porządkowej bądź dyskwalifikacji .

 

Niestosowanie powyższych postanowień skutkuje karą porządkową dla pary !

 

2. W protokołach turniejowych należy:

a) po wyraźnym poleceniu sędziego, po rozegraniu każdego rozdania I rundy dodatkowo czytelnie i właściwie wpisać rozkłady wszystkich czterech rąk,

b) w rundzie następnej po rozegraniu każdego rozdania sprawdzić czy karty zostały przetasowane i prawidłowo rozłożone

c) po wyraźnym poleceniu sędziego, wypełnić cały zapis dotyczący danej rundy; w rubryce “wist”, kartę wistu określić konkretnie (nie może być to zapis np. “xc” na oznaczenie blotki kier !!!),

d) cały zapis powinien być wyraźny, bez skreśleń, zmazań, nadpisów lub poprawek; w przypadku uzasadnionej potrzeby poprawienia zapisu po uzgodnieniu z przeciwnikami zapis czytelnie poprawić (najlepiej przepisując go poniżej) i wezwać sędziego w celu złożenia przezeń akceptującej ten fakt parafki,

3. Po rozegraniu danego rozdania, ustaleniu wyniku, schowaniu kart do pudełka (uważaj na właściwe położenie pudełka), zapisaniu wyniku do protokołu i schowaniu protokołu do pudełka NIE WOLNO !!!(BEZ ZGODY SĘDZIEGO) wyciągać ponownie z tego pudełka kart lub protokołu; analogicznie żadnemu zawodnikowi przed, w trakcie i po rozgrywce nie wolno przeglądać, wymieniać itp. kart poza kartami własnej ręki,

4. Przenoszeniem kart do następnej rundy zajmują się wyłącznie sędziowie

5. Para powinna posiadać wypełnioną kartę konwencyjną, nie wolno używać wysoce sztucznych systemów

 

Nie stosowanie się do powyższych wymogów powoduje kary zgodne z przepisami, m.in. w zapisach: brak lub niewłaściwe oznaczenie wistu, ilości lew, rozgrywającego, kontraktu, numerów par - karę porządkową, brak lub niewłaściwe oznaczenie dwóch z w/w - karę zwyczajną, a trzech - karę maksymalną.

Podobnie karę zwyczajną lub maksymalną otrzymują obie pary jeśli zapis liczbowy jest niewłaściwy (lub go nie ma). Karana jw przy pojedynczym błędzie “drobnym” jest para stacjonarna, w pozostałych przypadkach karane są obie pary.

Na sali przez cały czas turnieju prosimy o maksymalne zachowanie ciszy; dotyczy to i zawodników i wszystkich kibiców.

Nie przeszkadzajmy sobie nawzajem, ułatwiajmy też pracę sędziemu (prosimy w miarę możliwości odnosić samemu zbędne naczynia).

 

 Zasady alertowania

Na ogólnopolskiej kursokonferencji sędziowskiej, która odbyła się w dniach 19-21 maja 2000 roku zostały przyjęte następujące zasady alertowania odzywek umownych w turniejach bez użycia zasłon organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego:

1. Nie alertuje się żadnej kontry, bez względu na jej znaczenie.

2. Nie alertuje się następujących otwarć:

1♣ - o znaczeniu naturalnym lub przygotowawczym (Wspólny Język lub systemy oparte na bazie Naszego Systemu);

      1♦ - przyrzekające kolor co najmniej czterokartowy;

      1 BA - o znaczeniu klasycznym (bez starszej piątki lub krótkości z siłą 15-18);

      2♣ - o znaczeniu wg systemu Precision;

      2♦ - dwukolorówka Wilkosza;

      2♥/♠ - podlimitowe naturalne na kolorze 6+;

      2 BA - dwukolorówka na obu młodszych;

      3 BA - pełny siedmiokartowy kolor młodszy bez bocznego stopera.

Jeśli zgodnie ze stosowanym systemem otwarcie oznacza układ jak powyżej, ale siłę różną od klasycznej, to otwarcie takie należy alertować.

3. Nie alertuje się odpowiedzi na otwarcia w sekwencjach:

      1♣ -1♦ o znaczeniu:

                                   - negat; 0-6PC

                                   - od 13 PC (16 PC w zależności od stosowanego systemu).

4. Po otwarciu 1 BA nie alertuje się odpowiedzi wynikających ze stosowania konwencji Stayman'a obiecującego starszą czwórkę oraz jednoznacznego Texasu na wszystkie kolory.

5. Nie alertuje się skaczących wejść na poziomie dwóch:

      2♦ - dwukolorówka Wilkosza;

      2♥/♠ - podlimitowe naturalne na kolorze 6+;

      2 BA- dwukolorówka na obu młodszych;

      cue-bid’ów Michaelsa w znaczeniu jednoznacznie podlimitowym.

6. Nie alertuje się żadnych odzywek powyżej 3 BA.

7. Obowiązuje konieczność anonsowania (zgłoszenia przed wyjściem kart z pudełek) wszelkich systemów różnych od WJ, SAYC i NS oraz ustaleń niezgodnych z wyżej wymienionymi, a dopuszczonych przez organizatora turnieju.

      Wyjątkiem od tej zasady są otwarcia:

      2♣ - Acol;

      2♦/♥/♠ - konwencji Multi;

3 BA - pełny siedmio-kart młodszy z bocznym stoperem, które muszą być alertowane, ale nie wymagają anonsowania.

8. Alertowanie niezgodne z wyżej wymienionymi regułami może być potraktowane jako źródło nielegalnej informacji.

 

Wobec wszystkich innych występujących podczas turnieju wątpliwości, głos decydujący w sprawach organizacyjno–porządkowych ma dyrektor zawodów a w kwestiach sportowych – sędzia.

 

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)