Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin

Regulamin Sekcji Sportowo – Rekreacyjnej Piłki Nożnej
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Przepisy ogólne:

Sekcja sportowo-rekreacyjna piłki nożnej działa na podstawie niniejszego Regulaminu
Siedziba sekcji sportowo-rekreacyjnej piłki nożnej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
Nadzór nad działalnością sekcji sprawuje dyrektor MOSiR w Oświęcimiu

Zasady działania:

Sekcja sportowo-rekreacyjna służy rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

Do szczegółowego zakresu działania sekcji należy:
- prowadzenie naboru i szkolenie dzieci i młodzieży,
- organizowanie meczy w ramach grup wiekowych: Żaków, trampkarzy, juniorów młodszych i starszych,
- reprezentowanie MOSiR Oświęcim w ramach rozgrywek powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich, poprzez udział w rozgrywkach sportowych i innych,
współdziałanie z innymi organizacjami np. UKS

Szczegółowy zakres obowiązków osób zatrudnionych w sekcji będą regulowały odrębne dokumenty

Organizacja sekcji:

MOSiR zapewnia pracowników potrzebnych do utrzymania obiektów do treningów i meczy oraz trenerów posiadających uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów. Bieżącą działalność sekcji w sprawach organizacyjno-sportowych kieruje koordynator sportu, w sprawach szkoleniowych trener koordynator
Trener koordynator i trenerzy grup wiekowych są zobowiązani do przedstawienia planu pracy w zakresie szkolenia młodzieży organizacji meczy, w tym wyjazdowych, turnieji, które podlegają akceptacji dyrektora MOSiR
Wszelkie zmiany w planie pracy szkoleniowej dopuszczalne są jedynie po pisemnej akceptacji dyrektora MOSiR lub koordynatora sportu
Plany koniecznych zakupów sprzętu sportowego i zamówień, zawarcie odpowiednich umów na usługi, koordynator sportu zgłasza odpowiednio wcześniej do dyrektora MOSiR. Stosownych zamówień dokonuje dział administracji MOSiR
Członkami sekcji mogą być dzieci i młodzież szkolna po złożeniu pisemnej deklaracji, podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów i opłaceniu składki członkowskiej. Wysokość składki określi odrębne zarządzenie dyrektora MOSiR
Prawa i obowiązki członków sekcji regulują odrębne przepisy
W razie naruszenia regulaminu sekcji Dyrektorowi MOSiR przysługuje prawo wyznaczenia następujących kar: upomnienie, nagana, zawieszenie na okres 1 miesiąca, wykluczenie

Gospodarka finansowa:

Gospodarka finansowa sekcji prowadzona będzie przez MOSiR na zasadach i przepisach obowiązujących zakłady budżetowe

Postanowienia końcowe:

Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji sekcji sportowo-rekreacyjnej piłki nożnej
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)